IТ Поддръжка и консултации

Всеки един човек много добре разбира, че когато едно нещо се създаде то трябва и да се поддържа. Необходимо е за него да се полагат грижи, за да не изгуби своята функция и надеждност. Това правило важи с пълна сила и в интернет пространството.

Компанията разполага с компетентни специалисти, запознати с почти всички широко разпространени операционни системи: Linux, FreeBSD, Windows. Благодарение на дългогодишния опит в администрацията и поддръжката на съответните операционни системи, компанията предлага, както абонаментна, така и инцидентна професионална поддръжка на пълния набор сървъри и мрежи.

Всеки един клиент спокойно може да разчита на „ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ООД”, както за поддръжката на сървърната система, така и за нейното изграждане, което може да бъде осъществено по два начина:
 • Софтуерно – При него имаме инсталиране и конфигуриране на сървърния софтуер и неговите приложения в зависимост от конкретните нужди на клиента;
 • Хардуерно – Тук се създава подходяща хардуерна сървърна конфигурация, според конкретните изисквания на клиента.

Част от услугите които предоставя нашата компания:

I Планирани посещения в офиса на клиента
II Хардуер и ИТ Инфраструктура:
 • Дизайн на ИТ инфраструктура
 • Консултантски услуги при интегриране на нови или съществуващи информационни системи, приложен софтуер и др.
 • Конфигурации на ИТ оборудване (сървъри, мрежови компоненти и др.)
 • Физическа свързаност на отделните компоненти в ИТ инфраструктурата
 • Виртуализация базирана на VMware, Xen, KVM
 • Внедряване на SAN (Storage Area Network) решения, базирани върху Fibre Channel, iSCSI и др. тип технологии
 • Разпределение на ресурсите и обособяване на клъстери за висока надеждност и производителност
 • Конфигуриране и поддръжка на собствени или наети:
  - Бази данни – MySQL, PgSQL, MS SQL, Oracle
  - Уеб сървъри – Apache, Nginx, IIS, Tomcat
  - Системи за обмен на електронна поща - Exim, Sendmail, Qmail, Postfix, Microsoft Exchange
  - Файлови сървъри (Ftp, Microsoft SharePoint, Samba)
  - Хостинг сървъри, използващи система за администрация като Cpanel, Plesk, ISPConfig и др.
  - Сървъри за излъчване на онлайн радио и телевизионни програми
  - Изграждане на Активна директория (Windows Active Directory)
  - Операционни системи – Microsoft Windows, FreeBSD, Linux (RedHat, CentOS, Debian, Ubuntu и др.)
 • Интернет телефония (VoIP):
  - IP базирани телефонни централи (PBX SIP servers)
 • Управление и мониторинг на ИТ инфраструктурата
 • Стратегия за архивиране на данни и процедури по възстановяването им
 • Консултации при избор на:
  - ИТ оборудване (HP, IBM, Super Micro, Cisco, Juniper, Extreme, Siemens, EMC и др.)
  - Софтуер
 • Актуализации на операционни системи и приложенията работещи върху тях
 • Проектиране, изграждане и интегриране на индивидуални решения съобразно изискванията на клиента
III Мрежова Свързаност:
 • Дизайн на мрежовата топология (физическа и логическа свързаност)
 • Свързаност към Интернет и резервираността му чрез използване на два или повече доставчика
 • Разпределение на натоварването при преноса на информация (Load Balancing)
 • Конфигуриране и поддръжка на защитни стени (Firewalls)
 • Обособяване на DMZ
 • Конфигуриране и поддръжка на маршрутизиращи устройства и техните операционни системи (Firmware)
 • Конфигурация и поддръжка на мрежови комутатори и техните операционни системи (Firmware)
 • Изграждане на защитени канали за достъп от Интернет (VPN)
 • Изграждане на безжични мрежи (Wi-Fi, WDS, HotSpot)
 • Изграждане на свързаност между обекти на клиента (MAN)
IV Проактивни Услуги:
 • Наблюдение и анализ на ИТ оборудването
 • Наблюдение на производителността на основните компоненти на ИТ инфраструктурата
 • Дефиниране на прагове на натовареност на ИТ ресурсите
 • Известяване чрез e-mail и SMS при наличие на събития (Warning, Critical and Emergency Alarms)
 • Месечни справки на наблюдаваните услуги (Availability reports)
ул. Христо Смирненски 5
Банкя 1320
БЪЛГАРИЯ

Телефон: 070044166

Мобилен: +359899831749
                +359899837149

E-mail:
За информация относно услугите които предлагаме, моля пишете на info@gesbg.com

За техническа помощ от всякакъв вид, моля пишете на support@gesbg.com

За въпрос(и) свързан(и) с плащане/плащания, моля пишете на billing@gesbg.com


Proxmox Server Solutions